SKLEP NEWLOOK's REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PERMANENTNY.COM z 1.12.2014 roku, wraz ze zmianami z dnia 7.12.2020 roku.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą jest także wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej;
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego PERMANENTNY.COM;
Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod www.permanentny.com/sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar - produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy New Look Consulting Agnieszka Feifer a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi.
Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, ze zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod www.permanentny.com/sklep.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy PERMANENTNY.COM, działający pod www.permanentny.com/sklep, prowadzony jest przez Agnieszkę Feifer prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą New Look Consulting Agnieszka Feifer, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Dane adresowe:
ul. Warzywna 32
40-545 Katowice
NIP: 634-234-67-91
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres biuro@permanentny.com lub pod numerem telefonu: 22/ 353 86 76 lub 532 168 000 (opłata wg cennika właściwego operatora).
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
c) treść umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego;
d) zasady regulujące politykę zwrotów;
e) tryb składania reklamacji i zasady postępowania reklamacyjnego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa New Look Consulting Agnieszka Feifer zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej serwisu www.permanentny.com/sklep.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
3.1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest przez rejestrację w jego ramach lub bez niej.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego podczas realizacji zakupu w Sklepie.
3.3. Warunkiem dokonania zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. New Look Consulting Agnieszka Feifer może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji / zakupu w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez New Look Consulting Agnieszka Feifer za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię New Look Consulting Agnieszka Feifer.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji / zakupu bez uprzedniej zgody New Look Consulting Agnieszka Feifer.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla New Look Consulting Agnieszka Feifer,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na 
stronę internetową www.permanentny.com/sklep, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" - Klient ma możliwość dokonywania modyfikacji w zakresie wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
f) adresu odbiorcy,
g) adresu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z New Look Consulting Agnieszka Feifer Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Mamy to! Twoje zamówienie PER******* właśnie wpłynęło do naszego sklepu”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.

V. Dostawa i odbiór osobisty
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta jako adres dostawy w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Odbiór osobisty zamówionego towaru możliwy jest po otrzymaniu emaila informującego o możliwości odbioru. Odbiór osobisty możliwy jest pod adresem:

ul. Gałczyńskiego 3 lokal 12
00-362 Warszawie

5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Koszty i czas dostawy wynoszą:

PRZESYŁKA KRAJOWA
Kurier DPD - doręczenie 1-3 dni robocze po dniu nadania
17zł + 6zł pobranie
Kurier InPost - doręczenie 1-3 dni robocze po dniu nadania
16zł + 4zł pobranie
Paczkomat - doręczenie 1-3 dni robocze po dniu nadania
13zł
Paczkomat weekend - doręczenie 1-2 dni po dniu nadania
18zł
Paczka w RUCHU - doręczenie 2-5 dni robocze po dniu nadania
8zł

PRZESYŁKA ZAGRANICZNA
Kurier DPD - doręczenie w ciągu 2-5 dni roboczych od nadania
do 3kg - od 69zł - cena uzależniona jest od Państwa doręczenia
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.4. Termin realizacji dostawy wynosi dla przesyłek krajowych od 1 do 5 dni roboczych, dla przesyłek zagranicznych od 2 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.5. W przypadku Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu cywilnego New Look Consulting Agnieszka Feifer ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich w netto oraz brutto.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem tradycyjny na numer konta bankowego 31 2490 0005 0000 4530 4398 2622,
b) przelewem szybkim w systemie Przelewy24.pl,
c) płatnością paypal
d) płatności przy odbiorze.
6.3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 30 dni.
7.2. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
7.3. Odstąpienie od Umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).
7.4. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu można skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.5. Oświadczenie o odstąpieniu najlepiej złożyć przy pomocy poniższych danych adresowych:
NEWLOOK’s
ul. Gałczyńskiego 3 lokal 12
00-362 Warszawa
adres email: biuro@permanentny.com
nr telefonu: 22/ 353 86 76 lub 532 168 000 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
7.6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu.
7.7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
7.8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.9. Zwrot igieł, pigmentów do permanentnego makijażu oraz innych Towarów, które ze względu na swoją specyfikę lub przeznaczenie wymagają szczególnej sterylności z przyczyn higienicznych lub ze względów podyktowanych ochroną zdrowia, jest możliwy tylko w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu.
7.10. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.11. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klientowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
7.12. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.13. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.14. Zakupioną rzecz należy odesłać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest
zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
7.15. Pokrycie bezpośrednich kosztów zwrotu zakupionej rzeczy, w szczególności kosztów zapakowania i wysłania, spoczywa na nabywcy.
7.16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania powodu w terminie 30 dni przysługuje także Klientom niebędącym konsumentami w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu cywilnego, a w szczególności Przedsiębiorcom. W takim przypadku przepisy poprzedzające stosuje się odpowiednio, z tą różnicą, że Klientowi nie zostaną zwrócone koszty dostarczenia Towaru.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. New Look Consulting Agnieszka Feifer jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta oraz innymi przepisami.
8.2. New Look Consulting Agnieszka Feifer przyjmuje także reklamacje od podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu cywilnego.
8.3. Wszystkie reklamacje należy kierować na adres biuro@permanentny.com lub na adres poczty tradycyjnej wskazany w punkcie.
8.4. New Look Consulting Agnieszka Feifer zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.
8.5. Wadliwy Towar wraz z dowodem zakupu lub jego kopią oraz kartą gwarancyjną wydaną do urządzeń należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

NEWLOOK's
ul. Gałczyńskiego 3 lokal 12
00-362 Warszawa

8.6. New Look Consulting Agnieszka Feifer nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. New Look Consulting Agnieszka Feifer podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić New Look Consulting Agnieszka Feifer o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@permanentny.com.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. New Look Consulting Agnieszka Feifer zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy New Look Consulting Agnieszka Feifer a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy New Look Consulting Agnieszka Feifer a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę New Look Consulting Agnieszka Feifer.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10%*

Kupon rabatowy

Bądź z nami na bieżąco
Zapisz się do newslettera
i zdobądź kupon rabatowy
* Kupon rabatowy jest jednorazowego użytku i nie łączy się z innymi rabatami
Zadzwoń do nas +48 532 168 000
Napisz do nas sklep@permanentny.com
Godziny otwarcia PN-PT: 08:00 - 16:00
SB-ND: nieczynne