REGULAMIN usług szkoleniowych i doradczych

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w usłudze i obowiązują wszystkich jego uczestników.
 2. Warunkiem udziału w usłudze jest wyrażenie oświadczenia o akceptacji regulaminu (§ 5 pkt 4 umowy) oraz podpisanie umowy.

§2
ORGANIZATOR

 1. New Look Consulting Agnieszka Feifer, ul. Warzywna 32, 40-545 Katowice
 2. Miejsce usługi: NEWLOOK's ul. Gałczyńskiego 3/12, 00-362 Warszawa
 3. Adres do zgłoszeń elektronicznych szkolenia@permanentny.com

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkami uczestnictwa w usłudze sa:
  1. zgłoszenie uczestnictwa w usłudze można dokonać wysyłając informację na adres szkolenia@permanentny.com lub telefonicznie.
  2. uiszczenie opłaty w terminie 7 dni od dokanania wstępnej rezerwacji – kwoty w wysokości 20% ceny usługi, tytułem zaliczki. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy Organizatora:
   New Look Consulting
   przelew krajowy
   31 2490 0005 0000 4530 4398 2622
   przelew zagraniczny
   PL31249000050000453043982622
   Kod SWIFT: ALBPPLPWXXX
   W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko kursanta, termin usługi oraz numer telefonu kontaktowego.
   Pozostała kwota powinna być uregulowana na siedem dni przed rozpoczęciem terminu usługi. Brak wpłaty w wymaganym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w usłudze.
  3. Kursant(ka) jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (imię i nazwisko, adres numer NIP, numer telefonu kontaktowego, adres email).

§4
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W USŁUDZE

 1. Kursant(ka) ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w usłudze bez podania przyczyny.
 2. Wpłacona przez kursanta zaliczka ulega przepadkowi
  1. w przypadku rezygnacji z usługi w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym dniem jego rozpoczęcia
  2. w przypadku nieobecności Kursanta na opłaconej przez niego usłudze, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w usłudze.
 3. W przypadku wpłaty całości wynagrodzenia na 7 dni przed rozpoczęciem usługi i podjęcia przez Kursanta decyzji o rezygnacji z udziału, Organizator nie zwraca dokonanych wpłat za usługę.
 4. W przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w usłudze w trakcie jej trwania, Organizator nie zwraca dokonanych wpłat za usługę. 

§5
UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Usługi są przeprowadzane w godzinach od 08:00 do 16:00.
 2. W pierwszym dniu usługi wymagane jest przybycie 15 min przed planowanym rozpoczęciem w celu podpisania dokumentów, niezbędnych do uczestnictwa w usłudze.
 3. Brak punktualnego przybycia na wyznaczoną przez program godzine rozpoczęcia usługi i nie uprzedzenie telefonicznie Organizatora o spóźnieniu, będzie skutkowało niedopuszczeniem do usługi.
 4. Kursant(ka) przyjeżdża do miejsca organizacji usługi na własny koszt i własną odpowiedzialność, oraz pokrywa koszty swojego pobytu.
 5. Kursant(ka) zobowiązany jest do posiadania własnego stroju w kolorze czarnym (koszulka, koszula, spodnie, legginsy, sukienka) oraz zmiennego obuwia do pracy w gabinecie.
 6. Kursant(ka), z uwagi na zasady bezpieczeństwa i higieny, zobowiązany jest mieć krótkie paznokcie oraz spięte włosy.Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, skutkuje niedopuszczeniem kursanta (kursantki) do udziału w usłudze.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy kursantów, które mogą zostać zniszczone, zagubione lub skradzione w trakcie trwania usługi.
 8. Termin usługi uzgadniany jest indywidualnie.
 9. Usługa kończy się egzaminem, obejmującym wykonanie przez kursanta(kursantkę) samodzielnego makijażu permanentnego (w zależności od wybranego rodzaju usługi).
 10. Ocenie podlega praca kursanta(kursantki) w toku trwania całej usługi oraz wykonany makijaż, według następujących kryteriów: dobór kształtu i koloru makijażu do modelki, technika wykonania makijażu, zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz estetyka pracy (efekt końcowy).
 11. Warunkiem uzyskania certyfikatu zaświadczającego ukończenie usługi, jest udział przez kursanta(kursantkę) w usłudze oraz zdanie egzaminu (opanowanie materiału).

§6
ZOBOWIĄZANIA STRON

 1. Klient ma prawo oczekiwać, że:
  1. zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy
  2. prowadzący bedzie posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą zagadnień danego tematu realizowanej usługi
  3. w czasie realizacji usługi zostanie zrealizowany zakres merytoryczny i praktyczny
  4. firma spełni warunki formalne udziału w usłudze oraz zawartej umowy, w tym wyda materiały i certyfikaty kursanta (kursantki).
 2. Organizator ma prawo oczekiwać, że:
  1. Kursant(ka) w pełni zaangażuje się w proces usługi oraz będzie czynnie brać udział w ćwiczeniach
  2. Kursant(ka) dostosuje się do ustalonych w czasie realizacji usługi reguł
  3. Kursant(ka) wypełni kwestionariusz końcowej oceny usługi badania
  4. Kursant(ka) przybędzie na czas oraz będzie brał udział w całości przewidzianego harmonogramu usługi oraz podpisze listę obecności
  5. w przypadku realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, Kursant(ka) dopełni wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.
 3. Obowiązki Organizatora:
  1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań oraz realizacji usług z należyta starannością, zgodnie z zaakceptowaną ofertą i umową.
  2. Organizator zapewnia wszystkie materiały do przeprowadzenia usługi, w tym sprzęt, pigmenty, znieczulenia oraz akcesoria. Nadto kursant(ka) otrzymuje wszystkie dokumenty niezbędne do udziału w usłudze oraz wykonania makijażu permanentnego.
  3. w przypadku wystapienia sytuacji nieprzewidzianych, Organizator podejmnie natychmiastowe działania zgodnie z ustalonymi procedurami.

§7
REKLAMACJE

 1. Kursant(ka) ma prawo do składania reklamacji usługi, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą lub umową.
 2. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi jest niższa niż 3,5 w skali od 1 do 6 punktów uzyskanej z kwestionariusza końcowej oceny. Aby uniknać subiektywnej oceny poszczególnych uczestników zaniżających ogólną średnią ocen, wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danej usługi, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja zatem nie zostanie uwzględniona, w przypadku gdy średnia ocen z ankiety wynosi równo lub powyżej 3,5 niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacja lub skarga powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: NEWLOOK's ul. Gałczyńskiego 3/12, 00-362 Warszawa, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, za pośrednictem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie firmy.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec firmy.
 5. Reklamacje można złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia usługi.
 6. Organizator usługi zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w §7 pkt 5. niniejszego regulaminu.
 7. Organizator usługi ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni kalendarzowych.
 8. Organizator usługi ma prawo zwrócić się do składającego reklamacje lub skargę o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
 9. Organizator usługi zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych i doradczych.
 10. W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, firma zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty:
  1. powtórzenie usługi w innym terminie
  2. realizacja dodatkowej formy wsparcia, szkolenie uzupełniające
  3. zniżka na kolejne usługi Organizatora
  4. dodatkowe materiały edukacyjne
 11. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane sa przez Kodeks Cywilny

§8
ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
DZIAŁAŃ NIEPORZADANYCH

 1. Zachowanie zasad bezpieczeństwa na sali szkoleniowej:
  1. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, zastosowanie mają przepisy BHP i PPO.
 2. Ogólne zasady postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych:
  1. Trener realizujący usługę ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem firmy, w celu podjęcia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.
  2. Przedstawiciel firmy ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Klienta(tki) w celu przedstawienia sytuacji oraz ustalenia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.
 3. Choroby lub inne sytuacje powodujące nieobecność prowadzącego usługę:
  1. Prowadzący usługe zawiadamia Organizatora o nieobecności natychmiast po uzyskaniu takiej informacji.
  2. Organizator usługi, o ile jest to możliwe, zapewnia zastępstwo. Osoba zastępująca prowadzącego usługe musi posiadać wymagane kwalifikacje, umiejętności, predyspozycje i przygotowanie do przeprowadzenia zastępstwa usługi oraz informacje o grupie i realizowanym programie.
  3. Jeżeli nie istnieje możliwość zapewnienia zastępstwa na wskazaną usługe, Organizator usługi informuje uczestników o odwołaniu usługi. Informacja o odwołaniu jest przekazywana Uczestnikom drogą mailową za potwierdzeniem odbioru lub drogą telefoniczną.
  4. W oparciu o rozmowę z Uczestnikami danej usługi, Organizator ustali nowy termin dla całej grupy, indywidualny termin dla danego Uczestnika lub zwróci wpłaconą kwotę po potwierdzeniu rezygnacji.
 4. Pozostałe procedury pozostają bez zmian.
 5. Udział osób nietrzeźwych. Poza standardowymi procedurami postępowania, trener ma prawo poproszenia uczestnika o opuszczenie sali, a w wyjątkowych sytuacjach, żądania opuszczenia sali, jeżeli zachowanie uczestnika uniemożliwia realizację usługi.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych Kursantów jest Organizator.
 2. Kursant(ka) wyraża zgodę na udostępnienie organizatorowi usługi swoich danych osobowych, które będą przetwarzane w celach związanych z organizacją usługi oraz wykonaniem zawartej umowy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Kursant(ka) wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach z przebiegu usługi oraz egzaminu.
 4. Kursant(ka) wyraża zgodę na wykorzystywanie przez organizatora powyższych fotografii na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używanie w Internecie (strona internetowa, media społecznościowe) oraz w innych formach utrwaleń, związanych z działalnością organizatora w zakresie związanym z przeprowadzaniem i promocją usług.

§10
OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021 roku
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień w regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.permanentny.com 

PODEJMIJ ODPOWIEDNIĄ DECYZJĘ

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA

Nie wiesz jaki kurs wybrać? Które szkolenie będzie odpowiednie?

Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość

Odpowiemy na każde Twoje pytanie
Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i dobierzemy odpowiedni dla Ciebie kurs

NASZA WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, DOŚWIADCZENIE SĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

NEWLOOK's
PERMANENT MAKEUP

ul. Gałczyńskiego 3/12
00-362 Warszawa

ZABIEGI
Tel: +48 22 353 73 63
biuro@permanentny.com

SKLEP
Tel: +48 532 168 000
sklep@permanentny.com

SZKOLENIA
Tel: +48 532 167 000
szkolenia@permanentny.com

MODELKI
Tel: +48 692 98 56 46
modelki@permanentny.com

Jeśli jesteś zainteresowana/y dofinansowaniem naszych kursów i szkoleń to wypełnij dedykowany FORMULARZ DOFINANSOWANIA* pola obowiązkowe